รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเยือนบรูไนดารุสซาลามอย่างเป็นทางการ

เมื่อวันที่ ๑๕ – ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เดินทางเยือนบรูไนดารุสซาลามอย่างเป็นทางการ ตามคำเชิญของรัฐบาลบรูไนฯ โดยในการเยือนดังกล่าว

adicecei.com รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้พบหารือทวิภาคีกับเปฮิน ดาโต๊ะ ลิม จ๊อก เซ็ง รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศและการค้าบรูไนฯ คนที่สอง และได้เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระราชาธิบดี ฮัจญี ฮัสซานัล โบลเกียห์ มูอิซซัดดิน วัดเดาละห์ แห่งบรูไนฯ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ โดยการเยือนครั้งนี้เป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับบรูไนฯ ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น และขับเคลื่อนความร่วมมือทวิภาคีให้มีผลเป็นรูปธรรม

ในการหารือกับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศและการค้าบรูไนฯ คนที่สอง ฝ่ายไทยแจ้งความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะทำงานร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตรไทย – บรูไนฯ ครั้งที่ ๑ ภายในปี ๒๕๖๑ เพื่อดำเนินการตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตรไทย – บรูไนฯ ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้ลงนามในระหว่างการเยือนบรูไนฯ อย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรี เมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๕๘ โดยฝ่ายไทยยินดีแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับฝ่ายบรูไนฯ เพื่อส่งเสริมผลผลิตการปลูกข้าวเพื่อการบริโภคภายในประเทศ และขอบคุณฝ่ายบรูไนฯ สำหรับการนำเข้าข้าวและน้ำตาลจากไทยอย่างต่อเนื่อง

ทั้งสองฝ่ายยินดีกับการแลกเปลี่ยนกิจกรรมด้านฮาลาลระหว่างกัน โดยฝ่ายไทยขอบคุณภาคเอกชนบรูไนฯ ที่เข้าร่วมงาน Thailand Halal Assembly เมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ และแจ้งความพร้อมของฝ่ายไทยในการเข้าร่วมงาน Halal Showcase ปี ๒๕๖๑ และ ๒๕๖๒ ของบรูไนฯ

นอกจากนี้ ฝ่ายไทยยินดีส่งเสริมความร่วมมือด้านการบริการทางการแพทย์กับฝ่ายบรูไนฯ โดยปัจจุบันมีชาวบรูไนฯ เดินทางมารับการรักษาพยาบาลที่ไทยมากขึ้น และยินดีกับการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางการแพทย์ระหว่างโรงพยาบาล BNH กับกระทรวงสาธารณสุขบรูไนฯ เมื่อปี ๒๕๕๙ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ของบรูไนฯ และมีความร่วมมือในการส่งต่อผู้ป่วยรายที่ไม่สามารถรักษาในบรูไนฯ ให้ไปรับการรักษาต่อที่โรงพยาบาล BNH

ฝ่ายไทยเสนอให้ความร่วมมือด้านการศึกษาครอบคลุมเรื่องการฝึกอบรม โดยยินดีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านหลักปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของบรูไนฯ

ในการลงทุน ฝ่ายไทยยินดีแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากฝ่ายบรูไนฯ ด้านการบรรจุภัณฑ์เพื่อการพัฒนาการบรรจุภัณฑ์สินค้า One Village, One Product และด้านการปฏิบัติตามระเบียบมาตรฐานสากล รวมทั้งเห็นว่า ไทยกับบรูไนฯ สามารถร่วมลงทุนไปยังประเทศที่สาม เช่น ประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลางและอาเซียน

ด้านการเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่ยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ ๔ ฝ่ายไทยยินดีแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับฝ่ายบรูไนฯ ด้านนโยบายประเทศไทย ๔.๐ และส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนกับบรูไนฯ ในรูปแบบประเทศไทย+๑ ทั้งนี้ ฝ่ายไทยเสนอการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนผ่านการจัดกิจกรรมกีฬาที่เป็นที่นิยมของประชาชนทั้งสองประเทศ ได้แก่ แบดมินตันและขี่ม้าโปโล

นอกจากนี้ ฝ่ายไทยยังขอบคุณฝ่ายบรูไนฯ ที่ได้ให้การสนับสนุนไทยในข้อมติเกี่ยวกับชนกลุ่มน้อยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในการประชุมองค์กรอิสลามด้วยดีมาตลอด และทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความเห็นในประเด็นภูมิภาค อาทิ การส่งเสริมความเข้มแข็งและการเป็นศูนย์กลางของอาเซียนในภูมิภาค การส่งเสริมความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างประชาชนในอาเซียนตามเสาหลักด้านสังคมและวัฒนธรรมของอาเซียน และความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคในกรอบความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic Partnership – RCEP) และความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (Trans-Pacific Partnership – TPP)

ในการเข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนฯ ทรงพอพระทัยกับความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างไทยกับบรูไนฯ พระองค์ท่านทรงส่งความปรารถนาดีแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และทรงฝากความระลึกไปยังนายกรัฐมนตรี พระองค์แสดงพระราชประสงค์ที่จะส่งเสริมความร่วมมือกับไทยในด้านการเกษตร การท่องเที่ยว การบริการทางการแพทย์และการศึกษา รวมถึงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนผ่านกิจกรรมกีฬาขี่ม้าโปโลและแบดมินตัน

ทั้งนี้ ไทยกับบรูไนฯ มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดและมีการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เดินทางเยือนบรูไนฯ เพื่อเข้าร่วมพระราชพิธีเฉลิมฉลองการครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี ของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนฯ และเมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศและการค้าบรูไนฯ คนที่ ๒ เป็นผู้แทนรัฐบาลบรูไนฯ เข้าร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ในช่วง ๑๑ เดือนแรกของปี ๒๕๖๐ (มกราคม – พฤศจิกายน) การค้าไทยกับบรูไนฯ มีมูลค่า ๖๓๗ ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนประมาณร้อยละ ๒ โดยไทยนำเข้าจากบรูไนฯ เป็นมูลค่า ๕๖๒ ล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่วนใหญ่เป็นสินค้าประเภทน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติ ขณะที่ไทยส่งออกไปบรูไนฯ เป็นมูลค่า ๗๕ ล้านดอลลาร์สหรัฐ สินค้าส่งออกสำคัญ ได้แก่ สินค้าเกษตรกรรม เช่น ข้าว และสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร เช่น อาหารทะเลกระป๋อง อาหารทะเลแปรรูป น้ำตาลทราย ผลไม้กระป๋อง ผลิตภัณฑ์จากข้าว และอาหารสัตว์เลี้ยง