บรูไน (State of Brunei Darussalam)

บรูไน (Brunei) หรือ รัฐบรูไนดารุสซาลาม เป็นประเทศทีมีขนาดเล็กเป็นอันดับ 2 ของอาเซียน รองจากประเทศสิงคโปร์ มีประชากรเพียง 380,000 คน (น้อยกว่าสิงคโปร์ราว 12 เท่า)

ซึ่งเกือบร้อยละ 70 นับถือศาสนาอิสลาม อย่างไรก็ตาม รายได้ต่อหัวของชาวบรูไนสูงถึงเกือบ 40,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี สูงเป็นอันดับต้นๆ ของเอเชีย เนื่องจากบรูไนมีน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเป็นสินค้าส่งออกหลักซึ่งสร้างรายได้กว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าส่งออกทั้งหมด

สะท้อนศักยภาพของบรูไนฐานะตลาดที่มีกำลังซื้อสูง และเป็นตลาดที่นักลงทุนและผู้ส่งออกไทยไม่ควรมองข้าม โดยเฉพาะตลาดสินค้าฮาลาล บรูไน (Brunei) หรือรัฐบรูไนดารุสซาลาม (State of Brunei Darussalam) (มาเลย์: Negara Brunei Darussalam) เป็นประเทศที่ตั้งอยู่บนเกาะบอร์เนียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชายฝั่งทางด้านเหนือจรดทะเลจีนใต้ พรมแดนทางบกที่เหลือจากนั้นถูกล้อมรอบด้วย รัฐซาราวัก ประเทศมาเลเซีย