การเยือนบรูไนเป็นไปด้วยความประทับใจ

ภายหลังการเยือนบรูไน ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ รองเลขาธิการวุฒิสภา นางวรารัตน์ อติแพทย์ และคณะ มีความประทับใจในการเยือนครั้งนี้เป็นอย่างมาก เนื่องจากบรูไน มีประชากร ประมาณ ๔ แสนคน

สามารถรักษาพื้นที่ป่าไว้เป็นจำนวนมาก 

adicecei.com อีกทั้งประชาชนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี การจราจรไม่ติดขัด และสวัสดิการดีมากโดยประชาชนไม่เสียภาษี เรียนฟรีถึงระดับมหาวิทยาลัย และรักษาฟรีเกือบทุกโรค ตลอดจนน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์มีราคาถูกมาก ประมาณลิตรละ ๑๓ บาท นอกจากรองเลขาธิการวุฒิสภาและคณะมีความประทับใจในวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนแล้ว รองเลขาธิการวุฒิสภายังได้มีโอกาสยกระดับความร่วมมือระหว่างสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภากับสำนักงานเลขาธิการสภา นิติบัญญัติบรูไนด้วย โดยได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ Yang Dimuliakan Pehin Orang Kaya Pekerma Jaya Dato Paduka Haji Judin bin Haji Asar เลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งบรูไนดารุสซาลาม คนที่หนึ่ง

โดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องร่วมกันในการส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนข้าราชการของทั้งสองสำนักงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ในการทำงานร่วมกัน ตลอดจนสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน นอกจากนี้ รองเลขาธิการวุฒิสภาและคณะยังได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ Dyg Shamsiah Zuraini Kanchanawati Hj Tajuddin รองผู้อำนวยการ Institute for Leadership, Innovation and Advancement (ILIA) ซึ่งรองผู้อำนวยการ ILIA สนับสนุนเปิดโอกาสให้ข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมกับทางสถาบันฯ ในหลักสูตรการพัฒนาตนเองตามสมรรถนะต่าง ๆ ในอนาคต